Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α

irregular posts about expressive workflows
applied on composable abstractions,
and derivative artefacts


Α Π Ο Θ Ε Τ Η Ρ Ι Ο Ν 
pub/


academy @ tilde · institute
,Β·Κ·Β’